MINI-SYMPOSIUM

PROGRAMME MINI-SYMPOSIUM 'A FIRST REFLECTION ON THE CORONA PANDEMIC'