MINI-SYMPOSIUM

PROGRAMMA MINI-SYMPOSIUM 'A FIRST REFLECTION ON THE CORONA PANDEMIC'