OVER

Al vele (ongeveer 20) jaar werken de openbare diensten in de Euregio Maas-Rijn (EMR), die elk verantwoordelijk zijn voor rampen- en crisismanagement (inclusief bestrijding van infectieziekten), brandbestrijding en medische noodhulp (inclusief ziekenhuizen), samen binnen EMRIC. De partners binnen EMRIC zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van de Europese, bi- en trinationale en regionale overeenkomsten op de bovengenoemde thematische gebieden binnen het EMR. Het partnerschap wordt ondersteund door het EMRIC-bureau.


Binnen EMRIC worden veel zaken geregeld in samenwerkingsovereenkomsten en -regelingen voor zover deze binnen de regionale bevoegdheden van de partners vallen. De diensten die verantwoordelijk zijn voor de noodhulp en de diensten voor de bestrijding van besmettelijke ziekten komen regelmatig samen onder de “vlag” van het EMRIC. Tijdens de Covid-crisis werden deze regionale structuren echter overruled door nationale/federale structuren, deze nationale/federale structuren namen vaak administratieve/politieke en medische maatregelen die geenszins met elkaar verenigbaar waren. De evidente euregionale samenwerking was opeens niet meer vanzelfsprekend, terwijl de noodzaak van een dergelijke samenwerking bleef bestaan.


Dit vereiste dus een andere aanpak binnen EMRIC en vroeg om nieuwe afspraken op euregionaal niveau. Hiervoor werd het PANDEMRIC-project opgestart. Het project heeft tot doel de afspraken over de uitwisseling van informatie op administratief en operationeel niveau schriftelijk vast te leggen. Verder beoogt het project een betere coördinatie tussen de landen in de EMR te bewerkstelligen als het gaat om de distributie van IC-patiënten. Een andere hindernis die zich tijdens de eerste Covid-golf aandiende, was het grensoverschrijdend testen. Tijdens de eerste Covid-golf werd duidelijk dat dit vrijwel onmogelijk was. Ook de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen kende enkele tegenslagen.

Het doel van dit project is dan ook om tijdens dergelijke grote crises gebruik te maken van de voordelen van de grenslocatie en de grensoverschrijdende samenwerking in dergelijke situaties te vergemakkelijken. In het kader van het project zal onderzoek worden gedaan naar de effecten van de maatregelen en de gevolgen ervan voor de EMR en (de gezondheid van) haar burgers. Ook zullen de mogelijkheden worden onderzocht om de samenwerking tussen de IC-afdelingen van de ziekenhuizen te verbreden. In een studie binnen dit project zullen ook de juridische aspecten van grensoverschrijdend vervoer worden onderzocht. De regio Twente en de regio Zuid-Limburg (GGD) werken in samenwerking met de ministeries van Volksgezondheid in Nederland en NRW al geruime tijd samen aan de mogelijkheden om tot een uniforme overeenkomst te komen op het gebied van grensoverschrijdende ambulancezorg. Juist tijdens de Covid-crisis is het aantal transporten, met name voor ICU-patiënten, toegenomen. De regio Twente zal daarom ook gebruik maken van de resultaten van dit onderzoek. 

Er is behoefte aan een euregionaal systeem voor vroegtijdige waarschuwing en daartoe zullen enkele van de bestaande instrumenten voor informatie-uitwisseling worden aangepast en verbeterd. Het verzoek om wederzijdse bijstand (ambulances en Medische Intensive Care Units) zal meer geautomatiseerd worden om de druk op de onderbezette meldkamers, afdelingen infectieziektebestrijding en crisisteams bij grote crises zoals de Covid-crisis te verminderen. Er zal een euregionaal centrum worden opgezet voor de gezamenlijke aanschaf van betrouwbare beschermingsmiddelen en euregionale testmogelijkheden. Bij deze oproep zal ook rekening worden gehouden met de extra kosten die reeds zijn gemaakt en de kosten die nog moeten worden gemaakt om de crisis in de EMR het hoofd te bieden.

EMRIC (lead partner), ITEM, de MUMC+, de Duitstalige Gemeenschap, de Provincie Luik en de EGTS-EMR zullen samenwerken aan deze verbeteringen. Met name de instrumenten en het euregionale ICU-netwerk komen ook rechtstreeks ten goede aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord (naast de Kreis Heinsberg en Limburg (B)). De provincie Limburg (BE), de veiligheidsregio Zuid-Limburg, de stad Aken, de GGD Zuid-Limburg, de Kreis Heinsberg, de civiele bescherming van de federale staat België, de provincie Luik en de veiligheidsregio Limburg-Noord zullen als aangesloten partners bij het project worden vertegenwoordigd.

Het beheer van de producten zal onder de verantwoordelijkheid van het EMRIC-partnerschap vallen, dat de continuïteit van de ontwikkelde producten ook na afloop van het project garandeert. Synergieën met andere projecten, die in het kader van deze oproep zullen worden ingediend, en in het bijzonder met het Euprevent-project, zijn al op voorhand in overweging genomen. Er is een duidelijke taakverdeling tussen EuPrevent en EMRIC. Zoals de namen al zeggen, kijkt EuPrevent naar de preventieve kant van ziekten onder de bevolking. De taken van EMRIC omvatten crisismanagement (inclusief het uitbreken van infectieziekten) en het implementeren van de wetten van de drie landen, evenals internationale samenwerking.

Een Raad van Advies, bestaande uit senior wetenschappers en bestuurders, houdt toezicht op het project.

PANDEMRIC wordt financieel ondersteund door INTERREG Euregio Maas-Rijn en wordt medegefinancierd door de Provincie Limburg.